Dienstenwijzer de Friese Kredietwinkel

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

DE FRIESE KREDIETWINKEL biedt u deskundige advisering en bemiddeling op het gebied van:
 • Consumptieve Kredieten
 • Schadeverzekeringen

Registratie AFM

DE FRIESE KREDIETWINKEL is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12040139 Registratie overige relevante registers
 • KIFID ( Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) onder nummer:300014590
 • KvK ( Kamer van Koophandel) onder nr. 52524469.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

DE FRIESE KREDIETWINKEL werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van verzekeringen en kredieten Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.

Onze diensten

DE FRIESE KREDIETWINKEL heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
 • Consumptief krediet
 • Schadeverzekeringen
Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie.
Dat houdt onder meer in:
 • Inventariseren van uw wensen en behoefte dit wordt vastgelegd in uw klantprofiel.
 • Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten.
 • Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
 • De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
 • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
 • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.
Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Uiteraard hebben wij niet met alle financiële instellingen een overeenkomst voor het sluiten van overeenkomsten. Wij werken met een beperkt en geselecteerd aantal aanbieders per product.

Producten

 • Doorlopend krediet
 • Persoonlijke lening
 • Huurkoop/ slottermijn financiering
 • WOZ Krediet
 • Financial Lease
 • Schadeverzekeringen Particulier
 • Schadeverzekeringen MKB

Wat verwachten wij van u?

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bezoekadres:
Achter de Hoven 67
8933 AG Leeuwarden

Postadres:
Postbus 7689
8903 JR Leeuwarden

T (058) 7676570
F (085) 0031555
E info@aficbv.nl
I www.aficbv.nl

Kantoor-en bezoektijden: maandag t.m. vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
En zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Hoe worden wij beloond?

Beloning uit provisie
 • Consumptieve kredieten: 0,5 0/00-3 0/00 maandelijks over het uitstaand saldo
 • Schadeverzekeringen: 10%-27,5% over de premie

De bovenstaande vergoedingen zijn onderdeel van de premie of het maandbedrag van de kredietsom. U ontvangt van ons geen factuur. De vergoeding wordt betaald door de financieringsverstrekker of de verzekeraar.

Kredietbescherming producten WW overlijdensrisicodekking en arbeidsongeschiktheidsdekking: 295 tot 495 eenmalig.
De hoogte van deze vergoeding hangt af van de tijd die wij voor u moeten reserveren. U kunt dus nooit meer dan 495 van ons in rekening gebracht krijgen. Dit wordt uiteraard vooraf aan de dienstverlening met u besproken en vastgelegd.
Deze kosten worden uitsluitend aan u in rekening gebracht als het aangevraagde krediet door de bank wordt goedgekeurd/uitgevoerd, tenzij:
 • Het krediet bij de eindcontrole van de bank wordt afgewezen en deze afwijzing een gevolg is van een (bewuste) foutieve informatieverstrekking vanaf de zijde van de klant.
 • Het krediet bij de eindcontrole van de bank wordt afgewezen en deze afwijzing een gevolg is van het (bewust) achterhouden van informatie door de klant.
 • De kredietaanvraagprocedure door de klant wordt geannuleerd, nadat ons kantoor alle werkzaamheden voor de klant, in het kader van het tot stand brengen van de betalingbescherming, heeft uitgevoerd.

Wettelijke verplichtingen

DE FRIESE KREDIETWINKEL heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer [AFM nr.] voor het uitoefenen van ons bedrijf DE FRIESE KREDIETWINKEL
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met DE FRIESE KREDIETWINKEL te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Graag verwijzen wij hiervoor naar onze website www.aficbv.nl of onze dienstenwijzer. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.
E-mail: info@kifid.nl

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
T.: 070-3338999


Onze produkten

Verzekeringen
Financieringen
Voor zakelijk & particulier
Advies & dienstverlening
Klassieker verzekeringen
Porsche verzekeringen